Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής απορρήτου καθώς και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Η εταιρεία με την επωνυμία «Χ.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ & ΕΠΕ» και με διακριτικό τίτλο «Χ.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ» η οποία εδρεύει στη διεύθυνση ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 11 ΑΘΗΝΑ και στην οποία ανήκει η παρούσα ιστοσελίδα («www.apostolakos.com.gr») συλλέγει και τηρεί δεδομένα που εσείς εκουσίως της γνωστοποιείτε με την εισαγωγή των αιτουμένων προσωπικών πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία ή/και των απαντήσεών σας στο πλαίσιο συγκεκριμένων ενεργειών που διεξάγει και οικειοθελώς δύνασθε να συμμετέχετε και είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχει. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης διαφύλαξης και προστασίας των πληροφοριών του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας, η εταιρεία Χ.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ δεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον νόμιμο τρόπο τις προσωπικές σας πληροφορίες (εφεξής «προσωπικά δεδομένα») που συλλέγονται είτε διαδικτυακά από τον παρόντα δικτυακό τόπο είτε μέσω της επικοινωνίας/συνεργασίας με κάθε τρίτο. Τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν νόμιμης επεξεργασίας από την εταιρεία μας τόσο κατά το στάδιο της συλλογής τους όσο και κατά την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (ενσωμάτωση οδηγίας 95/46/ΕΚ) και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν καθώς και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Με την καταχώρηση σας στις υπηρεσίες που παρέχονται από το www.apostolakos.com.gr συναινείτε επίσης στην αποθήκευση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

Ο όρος επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων περιλαμβάνει κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, δηλαδή επεξεργασία είναι η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Σκοπός της παρούσας πολιτικής απορρήτου και της συμπεριλαμβανομένης σε αυτή δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι η ενημέρωση σας σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η εταιρεία μας από εσάς, πώς επεξεργαζόμαστε (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση) τα προσωπικά σας δεδομένα, πώς προστατεύονται καθώς και τα δικαιώματα που έχετε έναντι αυτής της επεξεργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση διενεργείται με νόμιμο, αξιόπιστο και διαφανή τρόπο.

Η συλλογή πληροφοριών σχετικά με εσάς πραγματοποιείται όταν μας τις παρέχετε εκουσίως και ειδικότερα όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας μέσω της καταχώρησης σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ιστοσελίδας μας, είτε για εγγραφή στην υπηρεσία Newsletter ή για συμμετοχή σε διαγωνισμό, όπου συμπληρώνετε το email σας ως ελάχιστο απαραίτητο στοιχείο, είτε για εγγραφή χρήστη και δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, όπου συμπληρώνετε το υποχρεωτικά το email και το ονοματεπώνυμό σας και προαιρετικά το τηλέφωνό σας. Τα ως άνω συγκεκριμένα υποχρεωτικά προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, email) είναι απαραίτητα ανά περίπτωση προκειμένου α) να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας Λογαριασμό, β) να συμμετάσχετε στον διενεργούμενο από εμάς διαγωνισμό, γ) να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε σας αποστέλλοντας ενημερωτικά newsletter, δ) να σας ταυτοποιούμε, ε) να εντοπίζουμε και να προλαμβάνουμε παράνομες ενέργειες. Με την προϋπόθεση ύπαρξης σχετικής συγκατάθεσης θα λαμβάνετε από εμάς διαφημιστικά μηνύματα πάντοτε με συναφές περιεχόμενο προς τον σκοπό της ιστοσελίδας μας και τα ενδιαφέροντά σας. Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε σχετικά μηνύματα με προωθητικές ενέργειες μπορείτε να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο (link) διαγραφής που περιέχεται σε κάθε email που σας αποστέλλουμε ή εναλλακτικά να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@apostolakos.com.gr (email). Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου (εκτός αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης). Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στην εταιρεία μας, ενώ οι πληροφορίες που μας παρέχετε προκειμένου να συμμετάσχετε σε διαγωνισμό διατηρούνται έως την ολοκλήρωση του εκάστοτε διαγωνισμού.

Η εταιρεία ως υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών σας δεδομένων και να εξασφαλίζει την εκ μέρους σας άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και εναντίωσης, μέσω αποστολής ενός e-mail στη διεύθυνση info@apostolakos.com.gr. Με κανένα τρόπο δεν θα εκμεταλλευτούμε τις πληροφορίες σας ή θα διαβιβάσουμε αυτές σε τρίτους εκτός της εταιρείας μας χωρίς τη συγκατάθεσή σας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που σημειώνονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα – συνεργάτες μας τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας. Προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με ορισμένες τρίτες εταιρίες, οι οποίες ενεργούν κατ’ εντολή μας (εκτελούντες την επεξεργασία) παρέχοντας μας υπηρεσίες hosting και μαζικής αποστολής email με σκοπό την παροχή βέλτιστης υπηρεσίας προς εσάς (νόμιμος επαγγελματικός σκοπός/επιχειρηματική ανάγκη). Η εταιρεία μας διασφαλίζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους συνεργάτες-τρίτες εταιρείες με συμβατικές ρήτρες περιορισμού του σκοπού επεξεργασίας και τήρησης των κατά τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ορθή και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιεί, τροποποιεί ή αναθεωρεί την παρούσα πολιτική και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών της, εναρμόνιση της με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (εσωτερικής και κοινοτικής) σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προς τούτο, παρακαλούμε όπως ελέγχετε την παρούσα Πολιτική απορρήτου και δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων τακτικά προκειμένου να ενημερώνεστε για τις αλλαγές που τυχόν έχουν πραγματοποιηθεί.